فصل سختی که از نظام و مردم قربانی خواهد گرفت

سعید برزین

 

تاثیر خروج آمریکا از برجام چندگانه است.

اول در حوزه اقتصادی است.

این جا ضربه اصلی بر مال و جان ملت خواهد بود و از مردم کوچه و بازار قربانی خواهد گرفت.

افزایش قیمت‌ها، بیکاری در حد چند صد هزار نفر و مشکلات بانکداری بین‌المللی تشدید می‌شوند.

سرمایه گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی افت چشمگیر خواهد داشت.

تاثیر دوم در سطح رفتار جامعه است.

این جا افکار عمومی بیش از پیش دو قطبی می‌شود و بخش اکثریت رای شناور و خاکستری مردد شده و از بستر اصلی سیاست‌ورزی فاصله می‌گیرد.

و زمینه کند شدن حرکت‌های قانونمند مدنی را فراهم می‌آورد.

در شرایط جدید دو قطبی، بخشی از جامعه رادیکال‌تر و در برخورد با حکومت خشن‌تر خواهد شد.

و بخشی دیگر از جامعه در پشتیبانی از حکومت سرسختی نشان خواهد داد.

تاثیر سوم در حوزه سیاست داخلی است.

این جا شاهد رقابت شدیدتر جناح تندرو با جناح اعتدالی خواهیم بود.

حسن روحانی و اعتدالیون برای حفظ موقعیت جناحی خود تلاش خواهند کرد.

و شاید بدنبال یارگیری جدید از طریق باز کردن فضای سیاسی بروند.

اما نیروهای تندروی اصول گرا هیجان‌زده از اقدام ترامپ فرصت جدیدی برای تحکیم موقعیت خود پیدا خواهند کرد.

و برای زمین زدن جناح اعتدالی و محدود کردن جامعه مدنی فعال‌تر خواهند شد.

نیروهای تندروی خارج از نظام صدای بلندتری خواهند داشت.

تاثیر چهارم در حوزه سیاست خارجی است.

این جا دو جریان متناقض را شاهد خواهیم بود.

دولت برای نزدیکی به اروپا و مذاکره در مورد نگرانی‌های طرفین ( از جمله تحریم‌ها و رفتار ایران ) تلاش خواهد کرد.

و از پشتیبانی نسبی تمامیت نظام و رهبر برخوردار خواهد بود.

اما همزمان نیروهای تندروی سپاه برنامه توسعه و تحکیم موقعیت نظامی در منطقه را پیش خواهند برد .

و در برابر خط دولت ایستادگی خواهند کرد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما