آقای روحانی مردم ایران بر عهد خود با محصورین پایبندند شما چطور؟

میثم بازیاری

بیش از هفت سال از حصر ظالمانه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد می گذرد.
حصری کاملا غیرعادلانه که به جرم همراهی محصورین عزیز با مردم ایران و فریاد عدالت خواهی آنان اتفاق افتاده.
در تمام این سالها مردم عزیز ایران هواره همدلی و همراهی خود با محصورین را اعلام نموده اند.
روز به روز به شمار طرفداران این بزرگواران افزوده می شود.
مردم در انتظار پایان حصر هستند.
با جان و دل محصورین عزیز را دوست دارند و در دعاها و نیایش هایشان با معبود ، خواهان آزادی هر چه سریعتر محصورین هستند.
اما حاکمیت با جهل و نادانی و نادیده گرفتن خواست مردم بر ادامه این وضعیت تاکید دارند.

جناب رئیس جمهور؛

شما در تمامی این سالها با شعار رفع حصر و آزادی محصورین توانستید نظر قسمت عظیمی از بدنه جامعه را به خود جلب کنید.
ما سال هاست که با وعده شما مبنی بر رفع حصر چشم انتظار آزادی محصورین عزیز می باشیم.
مردم هم چنان بر عهدی که تا پای جان با محصورین بسته اند پایبندند.
اما لطفا شما بفرمایید چه اقدام عملی و تاثیرگذاری در این زمینه انجام داده اید؟!
جناب آقای روحانی لطفا از مردم عزیز ایران درس بیاموزید و تا پای جان برای آزادی محصورین تلاش کنید.

والله این خواسته زیادی نیست.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما