اراده قاهر سلطان برای حذف علی مطهری

راه سبز امید

 

همانطور که اراده قاهره سلطان دائر بر اخراج نجفی از شهرداری قرار گرفته بود.

 

گویا اکنون این اراده دائر بر اخراج علی مطهری از هیات رئیسه مجلس قرار گرفته.

 

تا معلوم شود که مجلس تفاله شورای نگهبان است.

 

و قرار نیست که هیچ نرمش قهرمانانه ای در رابطه با داخل و در راستای مطالبات ملت انجام شود‌.

 

نرمش و کرنش فقط در برابر خارجی هاست.

 

و سهم داخلی ها فقط غرش و مشت آهنین است.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما