آقای رحیم صفوی خدای شما آلترناتیوی به جای جمهوری اسلامی ندارد،خدای مردم ایران دارد

مهرداد شاکری

 

سخنان عجیبتان را خواندیم سردارمفسد.

یادم به سریال یوسف پیامبر آمد و کاهنان معبد آمون.

کاهنانی که در نقش سخنگوی خدا ظاهر می شدند و به اسم خدای آمون چه جنایت ها ها که مرتکب نمی شدند.

مقایسه کردم خدای کاهنان معبد را با خدای حاکمان ایران و شما را با کاهنان معبد.

سخنگویان خدایی ظالم و جبار و فاسد و پوشالی.

خدایی از سنگ و چوب.

خدای شما هم جنسش از خدای معبد آمون است.

خدای فساد و فقر و فحشا.

خدای خونریزی.

خدای کهریزک ها.

خدای جنگ های نیابتی.

خدای تفرقه و نفرت و برادرکشی.

خدای رعب و وحشت.

خدای دیکتاتوری.

اما خدای مردم ایران با خدایان دروغین شما فرق دارد.

خدایی که من شناخته ام خدای مهر است و عطوفت و عشق.

خدایی که با چشم برهم زدنی طومار همه ی خدایان دروغین و بت پرستان زمانه را در هم می پیچد.

خدایی که عن قریب طومار شما و ولایت مطلقه فاسد تحت حمایت شما سرداران فاسد را در هم می پیچد.

خدایی که سرنوشت این مردم را به دست خودشان رقم خواهد زد.

و چه زیباست دیدن روزی که خدای مردم ایران آلترناتیوهایش را در مقابل خدایان دروغین شما به اجرا در خواهدآورد.

آن روز خیلی خیلی نزدیک است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “آقای رحیم صفوی خدای شما آلترناتیوی به جای جمهوری اسلامی ندارد،خدای مردم ایران دارد

Comments are closed.