تا ملت عزم جدی نداشته نباشند تغییر شرایط موجود ممکن نیست

راه سبز امید

 

این تنها نظام ما نیست که اصلاح ناپذیر است.

ملت ما هم مثل این نظام اصلاح پذیر نیست.

دولت و ملت دو تافته جدا بافته از هم نیستند.

هر دو از یک جنس و سر یک کرباس هستند.

اگر ما خود اصلاح پذیر بودیم نظام را هم وادار به اصلاحات می کردیم.

وقتی اکثریت ملتی چیزی را بخواهد و آن را اراده کند.

هیچ قدرتی توان ایستادگی در مقابل خواست و اراده آن ها را ندارد.

من نمی خواهم نظام را تبرئه کنم.

نظام قطعا مقصر است.

و اقتضای طبیعت و ماهیت نظام استبداد دینی همین است.

ولی اقتصای طبیعت ما چیست؟

نظام حاکم بر یک کشور آینه ای است که می توان بر آیند و چهره واقعی یک ملت را در آن دید.

پیامبر اکرم می فرمایند : مردم بر دین و آئین حاکمانشان هستند.

قرآن هم می فرماید : تا مردمی نخواهند و خود از درون متحول نشوند سرنوشت شان هیچ تغییری پیدا نمی کند.

یعنی تا زمانی که ما خودمان مثل همین حاکمیت زورگو و متظاهر و متقلب و دروغگو و ستمگر هستیم.

چه انتظاری داریم که سرنوشت مان به غیر از اینی باشد که الان هست؟

 

نگام ، ناگفته های ایران ما