One thought on “⏯ معاون آموزش و پرورش منطقه موضوع اذیت و آزار گروهی بچه ها را در مقابل خانواده های آنها تایید می‌کند

Comments are closed.