رهبری در حال بروز رسانی اجباری

مهردادشاکری

 

بعد از مدت ها یک دانشجو توانست در مقابل رهبر ایران حرف های متفاوتی بزند.

اما کیست که نداند قبل از سخنرانی دانشجویان تمام متن ها و سخنرانی هایشان ابتدا باید از چند مرجع صلاحیت لازم را کسب کند.

باید از فیلترهای مختلف بگذرند تا بتوانند جمله ای به زبان بیاورند.

تمام افراد و حرف هایشان از قبل گزینش شده و بدون هماهنگی و اطلاع قبلی کسی مجال سخن گفتن ندارد.

نکته حائز اهمیت در این میان این است که به نظر می آید رهبری مجبور است صداهای متفاوت را هم گوش کند کند.

و برای همراهی ظاهری با مردم هم که شده باید دست به جریان سازی بزند.

حرف های مردم را از دهان افراد گزینشی بشنوند و ژست همراهی با مردم را بگیرند.

شاید این اتفاق خیلی کارگشا به نظر نیاید.

اما همین که رهبری مجبور شده ذهن تحجر گرای خود را بروز رسانی کند.

و حداقل بیان مشکلات مردم در نزدش امری ممنوعه به نظر نیاید.

خود خبر خوبی است که با تکرار میتواند پایه های دموکراسی را حتی در حکومت غیر دموکراتیک ایران محکم کند.

این اتفاق را به فال نیک می گیریم .

امیدواریم بروزرسانی رهبری روز بروز بیشتر شود .

 

نگام ، ناگفته های ایران ما