کروبی جان خود را در کمان گذاشت و به آن دیگری شلیک کرد

میثم بازیاری

 

نامه سرگشاده آقای کروبی در مورد وضعیت کشور و اوضاع نابسمان داخلی و خارجی کشور و ۸ سال حصر ناجوانمردانه،

خبر از ایستادگی این مرد بزرگ بر شعارها و آرمان ها و اعتقاداتش تا پای جان می دهد.

آقای کروبی بهتر از همه می داند که آن دیگری جرات رفع حصر ایشان و آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد را ندارد.

می داند که رفع حصر یعنی اثبات حقانیت این سه محصور عزیز.

رفع حصر یعنی آن دیگری باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود در ۳۰ سال گذشته باشد.

آقای کروبی آرش سان در جهت حفظ کرامت ایران و ایرانی جان خود را کمان گذاشت و به سمت آن دیگری شلیک نمود.

آن دیگری قطعا درمقابل این ایثار آقای کروبی از پا در خواهد آمد.

و بنیان کاخ ظلم و ستمی که برافراشته است بزودی فروخواهد ریخت.

آقای کروبی از جان شیرنش گذشت تا آن دیگری را به زانو درآورد.

پایان داستان حصر هرچه که باشد برای شیخ اصلاحات مهم نیست.

او ایستاده و سبز و استوار بذل جان کرد در راه آزادی.

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد.

وجود نازکت آزرده گزند مباد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

2 thoughts on “کروبی جان خود را در کمان گذاشت و به آن دیگری شلیک کرد

Comments are closed.