آیا رهبر ایران هم چون شاه صدای مردم ایران را شنیده است ؟

راه سبز امید

 

من نیز پیام انقلاب شما را شنیدم

من احساس شما را درک می کنم

روزی شاه در یک خطابه رادیو تلویزیونی خطاب به مردم ایران گفت که پیام انقلاب انها را شنیده است.

و به اشتباهات و بی قانونی های گذشته اعتراف کرد.

و قول برگزاری انتخابات آزاد و اجرای قانون اساسی مشروطه را داد.

گفته می شود متن این سخنرانی را پرفسور نصر و رضا قطبی رییس رادیو تلویزیون به توصیه فرح نوشته بودند و او را وادار به خواندن آن کردند.

سخنان غیر متعارف و منتقدانه خانم سحر مهرابی بعنوان نماینده دانشجویان در حضور رهبر ایران

بی شک از قبل با دفتر رهبری هماهنگ شده بوده

و بدون برنامه ریزی قبلی و فی البداهه نبوده .

آن چه مطرح است این است که هدف از دادن اجازه طرح چنین سخنانی و جوابی که رهبری به او داد چیست؟

آیا رهبر ایران با تقلید از شاه ولی بصورت غیر مستقیم می خواهد به مردم ایران بگوید که صدای جنبش آن ها را شنیده ؟

و به خواسته ها و مطالبات اصلاح طلبانه آن ها آگاه است ؟

اما جرات اعتراف به گناهان و اشتباهات خود و انجام تغییرات سریع و عمیق را ندارد؟

آیا او به خطر انقلاب و فروپاشی پی برده است؟

لذا در جواب آن دانشجو می گوید من احساس شما را درک می کنم اما حرف شما را قبول ندارم.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما