اگر ادعای روشنفکری داریم و معتقد به دموکراسی هستیم چرا برای دولت آبادی حق انتخاب نمی گذاریم ؟

شهره عاصمی

 

دیگر این روزها کسی نبوده که حسابی دولت آبادی را نوازش نکرده باشد.

از نسبت مزدور رژیم گرفته تا فرصت طلب و آلزایمری و بگیر و بروووووووو.

حتی فقط یک نفر،

حتی فقط یک نفر ننوشته که او حق انتخاب داشته.

اگر به او حق انتخاب می دادید در کنارش می توانستید بنویسید گرچه من با این انتخاب مخالفم.

از روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و دموکراسی خواهان جهان

هیچ کدام حق انتخاب برای او قائل نشده اند.

شما از کدام دموکراسی حرف می زنید؟

دموکراسی که موافق نظرات شما باشد؟

در دموکراسی شما دولت آبادی حق انتخاب رفتن به افطاری روحانی را نداشته؟

انسان ها آزاد هستند و حق انتخاب دارند.

والا کیسه بوکس خوبی است دولت آبادی.

در صورتی که می دانست حمله بسیاری به او خواهد شد.

ولی انتخاب کرد که سر موضع خودش بایستد.

برای دیگران حقی قائل شویم که انتخاب کنند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “اگر ادعای روشنفکری داریم و معتقد به دموکراسی هستیم چرا برای دولت آبادی حق انتخاب نمی گذاریم ؟

Comments are closed.