ملی مذهبی ها صبورترین کنشگران سیاسی ایران

 

حسین رزاق

 

جماعت ⁧‫#ملی_مذهبی‬⁩ با صبر اصلاحطلبانه‌شان،

 

 

بی آزارترین منتقدین جمهوری اسلامی بودند.

 

 

که یکبار هم صدایشان بلند نشد.

 

 

و فقط همچون یادبودی از یک تشکل حضور داشتند.

 

 

اما حکومت همین را هم تاب نیاورد!‬

 

 

‫مرگ مظلومانه‌ی ⁧‫#هاله_سحابی‬⁩ و ⁧‫#هدی_صابر‬⁩ نماد بارزی بود.

 

 

از آنچه ⁧‫#ملیون‬⁩ بودند و آنچه بر آنها حکومت روا داشت.‬

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما