خطر تعرضات جنسی در جامعه وحشتناک شده / فرید صلواتی

قاب بازی یک بازی قدیمی است که به وسیله قاب انجام می‌شده است،

#قاب یا #قاپ، استخوان مچ پای گوسفند است که آنرا بجول، بژول و بچول هم گفته‌اند.

همچنین بجل، وژول، شتالنگ، آشتالنگ و غاب هم نوشته‌اند، نوعی از قمار ،که آن را با شش عدد بجول بازی کنند .

این بازی بیشتر در قشر پایین جامعه متداول بود .
و اما :
روزی شخصی که هم متعصب بود هم به دنبال شر می گشت وبدتر از آن که ، از قصاب محل هم کینه ونفرت داشت ، وارد قصابی شد و درخواست یک کیلو گوشت کرد.
همین که قصاب آمد گوشت را ببرد یک تکه از استخوان مچ پای گوسفند نمایان شد .
شخص متعصب برآشفت و فریاد زد : به به دیگه چی ؟ قاپ که آلت قمار است در مغازه خرید وفروش می کنی.
هر چه قصاب توضیح می داد که مرد حسابی دیدی که این تکه استخوان قسمتی از گوشت است و آلت قمار نیست .
مرد متعصب گوشش بدهکار این حرفها نبود و حرف خودش را تکرار می کرد و تلاش می کرد که کلانتر محل را صدا بزند تا قصاب را دستگیر کنند .
وقتی قصاب دید این مردک حرف حساب نمی فهمد . ناگهان دستش را وسط پای مرد متعصب برد و با فریاد اهل محل را صدا زد که :
آی مردم بیایید که این مردک آلت زنا با خود حمل می کند . باید دستگیرش کرد .
مرد متعصب وقتی این اوضاع را دید دمبش را روی کولش گذاشت و در رفت .
#داش_فرید منظور از این حکایت چیست؟
منظور خاصی ندارم . فقط وقتی می بینم برخی از حرکات سرود ناشنوایان تحریک می شوند و آن برنامه را لغو می کنند و یا برخی از حرکات دخترکان شش ساله روی سن بدنشان مور مور می شود و آن را معضلی برای جامعه می دانند و تا آنجا پیش می روند که شهردار تهران را عوض می کنند و فکر می کنند با این کار همه چیز حل شده است و یا نوازندگی زنان به همشان می ریزد ، برایم سوالهای بسیاری پیش می آید .
وقتی برخی متولیان مذهبی و فرهنگی ما فقط قاپ مغازه قصابی را می بینند ، باید به خاطر این رفتارها قدری تامل کرد .
یا راه را عمدی اینگونه نشانمان داده اند یا ما آنقدر ساده شده ایم که هر چه به نام دین و مذهب به ما می گویند چشم و گوش بسته قبول کرده ایم .
خطر تعرضات جنسی در جامعه وحشتناک شده ، کار به برخی مربیان مدارس رسیده است .
به برخی راننده های سرویس مدارس رسیده است .
به برخی محارم رسیده
تا کی قرار است فقط قاپ گوشت را ببینیم ؟
در جامعه ایی که کلیه فروشی ، تن فروشی ، دین فروشی ، حیف و میل بیت المال ، دروغ ، تعرض به حق الناس ، به مرور به امری عادی تبدیل شود .
باید هم انتظار این را داشته باشیم که در جامعه مان ، فرهنگ دیدن ، استخوان قاپ گوشت در جامعه باب و مهم شود .