آیا وقت همکاری عمیقتر با اروپا و استفاده از یک کارت برنده در مقابل مسکو نرسیده است؟

حمید هوشنگی

بخش قابل توجهی از انرژی اروپا از طریق گاز روسیه تامین می شود. اروپا بسیار مایل است خود را از انحصار و زیاده خواهی های مسکو در این زمینه رهائی بخشد.

تعدادی از کارشناسان انرژی و اقتصاد معتقدند ایران می تواند با اغتنام فرصت، و صدور گاز به اروپا از طریق خط لوله، روابط خود با قاره سبز را استحکام بخشد و ضمن کمک به اروپا در این زمینه فصل جدیدی در همکاری سازنده با اروپا را سازمان دهد.

در واقع، ایران باید این کار را چهار سال قبل و بعد از اشغال کریمه بوسیله روسیه و بحران انرژی در اروپا آغاز می کرد. حالا هم ایرادی نیست، از هرکجای ضرر که برگردیم، منفعت است. روس ها هم با اظهارات اخیر بعضی از مقاماتشان در مورد حضور نیروهای ایرانی در سوریه، هم جای گله نخواهند داشت!

نگام ، ناگفته های ایران ما