شعر سیاسی : طرز تهیه ایران! / شروین سلیمانی

سی و چند استان به مقدارِ کافی
خیابان و نیسان به مقدارِ کافی!

دو پیمانه جیبِ گشاد از چپ و راست
طلا، نفت، وجدان به مقدار کافی!

دو قاشق اروپا، سه کفگیر ژاپن
فلسطین و لبنان به مقدار کافی!

تجاوز به دیوارهای سفارت
سپس نانِ تاوان به مقدارِ کافی!

پس از انتخابِ کَلَم جای شلغَم!
هیاهو و بُحران به مقدار کافی

کمی “شرق” و “خرداد” با طعم فلفل
سُسِ “قدس” و “کیهان” به مقدار کافی!

از اینوَر دو تا دیگ دزد و زمین خوار
از آنور نگهبان به مقدار کافی

فشار ملاقه به میزان لازم
وَ سوپاپِ پنهان به مقدار کافی!

یکی چیده نوشابه های رژیمی
کنارِ عزیزان به مقدار کافی!

سَرِ سُفره ای با بُلندای ایران
خوراکِ فراوان به مقدارِ کافی

بخور نوشِ جانَت ولی تا شود هضم
خودت را بجُنبان به مقدار کافی…!