سکس و نفرت و انتقام در حوالی حرم ؛ روایتی دردناک و تکان دهنده در اطراف بارگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی

مهرداد شاکری

 

مردد بودم برای نوشتن این خبر.

دوستی میگفت این نوشته ها برایت حکم اعدام می شود و ترور.

با خود فکر کردم مگر می توانم رسالتم را با طمع حفظ جان کنار بگذارم.

حکایت عجیبی است این روزها و شب ها در کنار حرم بنیان گدار انقلاب اسلامی.

چند سال است که مراسم رحلت امام خمینی به لطف ۳۰ سال رهبری غیر مدبرانه آقای خامنه ای

به مکانی برای تخلیه روحی و روانی دختربچه های ۱۳ ساله و ۱۴ ساله تبدیل شده.

دخترانی که جز نفرت از این نظام چیزی در دل ندارند.

دختربچه هایی که برای انتقام از ظلم رهبری موقت باکرگی خود را مجانی در اختیار زوار حرم قرار می دهند.

نیمه شب ها آرام در چادرهای زوار مجرد می خزند.

و با فدا کردن باکرگی و شرافت خویش اوج نفرت خود را از نظام نشان می دهند.

دخترکانی که بسیاری از آنان فرزند ناخواسته ی مادرانی هستند که

تیم احمد خاتمی سال هاست با تفکر گسترش فساد و فحشا در جهت ظهور منجی ، آنان را به فاحشگی وادار کرده.

زنانی که غرق در فساد و فحشا شده اند تا تفکر احمد خاتمی بر کل ایران حاکم شود.

لطفا خودتان چرخی در حوالی حرم بزنید…

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

 

One thought on “سکس و نفرت و انتقام در حوالی حرم ؛ روایتی دردناک و تکان دهنده در اطراف بارگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی

Comments are closed.