رهبر ایران صدای مردم را شنید اما چنگ و دندان نشان داد

میثم بازیاری

 

صحبت های رهبر ایران در حرم امام حاوی یک پیام مهم به مردم ایران بود.

رهبر ایران صدای مردم و اعتراضات مردم را شنیده .

به خوبی از تمامی مشکلات و معضلات جامعه آگاه است.

خود از فقر و فساد و فحشایی که به واسطه ولایت مطلقه اش بوجود آمده خبر دارد.

سفره های خالی مردم را دیده.

اما هیچکدام از این ها برای او مهم نیست.

اوبا اعلان جنگ به دنیا به مردم ایران یک پیام مهم داد.

جان و زندگی و شرف شما برایم مهم نیست.

شما باید در راه ادامه حیات امپراطوری من فدا شوید.

چاره ای جز این ندارید.

تحریم های سنگین تر و جنگ اقتصادی با دنیا تنها می تواند با ریختن خون شما مردم اندکی سبک تر شود.

شما چاره ای جز اهدای جان خود به ولایت مطلقه من ندارید.

این ها پیام های رهبر ایران است به مردم ایران.

او می خواهد تا آخرین قطره خون مردم را بمکد.

او خون آشامی ست که بدون خونریزی حتی یک شب هم دوام نخواهد آورد.

خونی که از شریان های من و تو بر زمین خواهد ریخت …

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما