عکس طنز روز : عدالت علوی… / حسین رزاق

هزاروسیصدونودونه سال قبل، حکومت برای علی از آب بینی بز هم بی ارزش تر بود و در مقابله با دغلهای معاویه حیله نمیکرد تا از صراط عدالت خارج نشود.
علی را بجرم همین عدالتش فرق شکافتند.
هزاروسیصدونودسال بعد مدعیان عدالت علوی برای همان آب بینی بز از هیچ دغل و حیله‌‌ای دریغ نکردند.
#میرحسین

 

عکس طنز روز : عدالت علوی…

 

کاری از : حسین رزاق