نائب امام زمان : یکی بزنی ، ده تا میخوری / حسن مقیمی

تحلیلی کوتاه بر سخنرانی آقای خامنه ای در روز ۱۴ خرداد

شاید اگر کسی برای اولین بار سخنان آقای خامنه ای را شنیده باشد تعجب کند که او رهبر شیعیان جهان و نائب امام زمان خود را نامیده است.

قیاس خصوصیات رفتاری امام اول شیعیان با آیت الله خمینی در ابتدای بحث همگان را بر این فکر فرو برد که قرار است نرمش یا چرخش قهرمانانه دیگری صورت پذیرد.

با حالی دگرگون و صدایی گرفته که گویا خبر از کسالت حال او داشت ، بحث آغاز میشود .رنگ و رخسار او نشان از ضعف جسمانی شدید او دارد که گویا مجال سخن و تفکر را از او گرفته است و کاغذهای مچاله در دستش بیش از روزهای دیگر است و نگاه و کمک گرفتن از آن دستنوشته ها بیش از گذشته نمایان است.

این ترس از حضور جمعیت گزینش شده باعث گردید آدمی تصور کند وجود بدل در مراسمات عمومی محتمل است لذا با تمام این وجود ما وارد این بحث نمی شویم و امید داریم آن شخص دگرگون با روزهای قبل ، نائب امام زمان بوده باشد.

با زیرکی مثال زدنی به مبحث برجام ورود می کند و در ادامه میگوید حال که سخن از برجام شد اجازه دهید نکته ای را به عرض برسانم.اما این نکته چیزی فراتر از یک نکته بود و تصمیمی یکجانبه برای هشتاد و یک میلیون ایرانی بود.

میگوید اگر تصور کنید ما این برجام ناقص را نپذیریم جنگ میشود ، این حرف غلط است.با تحکم و اطمینانی عجیب که بهیچ وجه قابل مقایسه با چند دقیقه قبل او نبود .گویا با شعار و تکبیر های لحظه به لحظه ی منتخبین در جمع ، اعتماد بنفس عجیبی بدست آورده بود.این اطمینان از عدم بروز جنگ آدمی را به یاد سخنان آیت الله خمینی می اندازد که میگفت راه قدس از کربلا می گذرد و تذکر هیچ شخصی را نپذیرفت که داریم به سوی جنگ میرویم و تنها هدفش رسیدن به جهانی شیعی بود و در مخیله اش هم نمی گنجید عراق کوچک به ایران بزرگ تجاوز کند .اما دیدیم چه شد .تا جایی که آقای خامنه ای در حرم آیت الله خمینی اذعان کرد که عراقی ها به آسمان تهران رسیدند و ما تنها نظاره گر بودیم در حالی که بدون در نظرگرفتن سخنان خود با تناقض قابل توجهی میگوید هیچ جنگی رخ نخواهد داد.

تماما اذعان دارد که رئیس جمهور آمریکا فردی دیوانه و بی خرد است که چنین تصمیمی را برای ما گرفته است اما در مقابل رفتاری از او میبینیم که تنها هدفش حفظ نظام است نه منافع ملت.

در سخنان خود صدها بار از کلمه دشمن استفاده میکند ، کلمه ای که گویا با نام او عجین شده است و دشمن را باید در کنار نام خامنه ای همیشه ببینیم.

۱۹۰ هزار سو آماده بهره برداری گردد این نقطه پایان سخنان او بود.

می گوید اگر دشمن یکی بزند ، ده تا میخورد.

امیدواریم که ایران ما در عمل قدرتمندتر از حرف باشد و این آرزوی هر ایرانی است اما جنگ و خونریزی قابل پذیرش برای هیچ ملتی نیست .امیداوریم حرفش ، حرف باشد نه اینکه یکی بزنیم ، ده تا بخوریم.