نه به ترامپ! نه به تندروهای داخلی!

سعید برزین

 

میانه‌روها همیشه دو رقیب دارند

یکی تندروهای رژیم و دیگری اپوزیسیون رادیکال.

امروز ترامپ می خواهد ایران را ویران و اگر بتواند تجزیه کند.

در این کار از نیروهای تندروی ایرانی استفاده خواهد کرد.

در داخل رژیم هم، فعلا، تندروها دست بالا را دارند.

و همانطور که نگذاشتند روحانی برجام دو و برجام سه را پیش ببرد.

اکنون نیز نخواهند گذاشت روحانی ابتکار عمل سیاست خارجی را بدست بگیرد.

آنها هم مانند ترامپ شرایط دو قطبی را به نفع خود میدانند.

مثل همیشه، میانه‌روها در برابر این دو گروه ایستاده‌اند.

از یک طرف با ارتجاع دست راستی حکومت

و از طرف دیگر با اپوزیسیون تندرو (براندازان، خشونت‌طلبان و تجزیه‌طلبان) مواجه‌اند .

مثل سابق، میانه‌روها خط خودشان را ادامه خواهند داد.

و برای تبدیل موضع فکری خود به یک سیاست اجرایی،

با ویرانگری ترامپ

و با انحصارطلبی جناح راست رژیم

همزمان مخالفت خواهند کرد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما