کوچ آرام سپاه به افغانستان،جنگ افروزی جدید در راه است

مهرداد شاکری

 

با شکست پیاپی سپاه قدس در سوریه

و پایان ماجراجویی سپاه قدس در سوریه ،

و نیز با شکست سیاسی در عراق

سپاه برای بقای خود نیاز به یک منطقه عملیاتی جدید دارد.

سپاه برای ایجاد جنگ های نیابتی

و کشتار و ترور

و حفظ خود

طبق باور و اعتقادی که بر سران سپاه و راس نظام ایران حاکم است

باید همواره در منطقه بحران زده خاورمیانه

وکل منطقه

ماجرا جویی کند.

در تازه ترین تحولات منطقه

اخباری از افغانستان به گوش می رسد که

سپاه قدس با اعزام تعداد زیادی از اعضا فاطمیون

به دومنطقه شمالی و غربی در افغانستان

اقدام به تاسیس دوکمپ آموزشی عملیاتی نموده است.

کمپ هایی که قرار است

از آنجا تروریست های سپاه

پس از طی آموزش های لازم

افغانستان و منطقه را

دوباره دچار یک جنگ خانمانسوز فرقه ای نمایند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما