وقتی مردم فلسطین خود اسراییل را به رسمیت می شناسند ادعای ما برای نابودی اسرائیل یک ادعای تسمخر آمیز است

راه سبز امید

اولین کسی که فرمان اشغال فلسطین را داد ، خود خداوند بود. آنگاه که به موسی فرمان داد تا قوم بنی اسرائیل را با خود از مصر به سرزمین موعود یا همان فلسطین ببرد. در صورتیکه پس از غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا سرزمین مصر از ستم آنها ازاد شده بود و نیازی به هجرت بنی اسرائیل از سرزمین مصر به سرزمین موعود نبود و انها می توانستند در انجا زندگی جدیدی را شروع کنند و دولت خود را تحت رهبری موسی تشکیل دهند.
بنی اسراییل حاضر نبودند وارد سرزمین ناشناخته فلسطین شوند و می گفتند در انجا مردمی قدرتمند هستند که ما توان جنگیدن با انها را نداریم و ای موسی تو و خدایت با هم به جنگ انها بروید و آنها را شکست دهید و بعد ما وارد آنجا خواهیم شد و به همین خاطر چهل سال آواره بیابان سینا شدند.
اگر چه بنی اسرائیل ابتدا ساکن کنعان یا همان سرزمین فلسطین بودند اما بر اثر خشکسالی همراه با حضرت یعقوب انجا را به سمت سرزمین مصر ترک کردند و چهارصد سال انجا ساکن بودند. و لذا حق اب و گل خود بر سرزمین اجدادی خود را به مرور زمان از دست دادند و قومی دیگر در انجا ساکن شدند و آنها بر سرزمین فلسطین حق آب و گل پیدا کردند.
زمین متعلق به خداوند است و او خود حق انتخاب محل زندگی و حق مهاجرت از سرزمینی به سرزمین دیگر را به انسانها داده است و لذا هر کس در سرزمینی تازه ساکن شود و در آنجا صاحب کار و خانه و ملک‌ و زن و فرزند شود و در ان سرزمین از دنیا برود ، فرزندانش بر ان سرزمین حق آب و گل پیدا می کنند و آنجا وطن انها محسوب می شود ولو انکه پدران انها در ابتدا به زور و بصورت غیر قانونی و نامشروع وارد آنجا شده باشند و اگر به غیر از این باشد جهان دچار جنگ و آشوب و خون و خونریزی می شود و نقشه دنیا را باید تغییر داد و ملتها را در سرزمینها جابجا کرد.
قوم بنی اسراییل نخست ساکن سرزمین فلسطین بودند اما انجا را دو بار ترک کردند یکبار همراه حضرت یعقوب و دیگر بار هم پس از ورود مسلمانان و مسیحیان و وقوع جنگهای صلیبی. و هر بار که به این سرزمین وارد شدند بعنوان قومی تازه وارد و اشغالگر محسوب می شدند و هر دو بار با ساکنین بومی فلسطین وارد جنگ شدند.
نخستین بار اشغال فلسطین به فرمان الهی و با وعده حضرت موسی صورت گرفت و بار دوم با درخواست آژانس یهود و با وعده مساعد بالفور وزیر خارجه دولت انگلیس به آنان پس از سقوط امپراتوری عثمانی و قرار گرفتن فلسطین تحت قیومیت دولت انگلیس.
اکنون چهل سال است که دولت ایران، دولت اسراییل را رژیم اشغالگر قدس نامیده و خواهان ازادی فلسطین و نابودی اسراییل است و در روز قدس مردم دنیا را به تظاهرات خیابانی به حمایت از آزادی قدس دعوت می کند در حالیکه مردم فلسطین حتی یکبار هم به این دعوت حکومت ایران لبیک نگفته اند و باز در حالیکه ملت ایران بر اثر این ادعای پوچ و واهی مورد ظلمی مضاعف هم از سوی دولت خود و هم از سوی جامعه جهانی قرار گرفته و ظلمی که بر اثر این ادعا به ملت ایران رفته و می رود اگر بیشتر از ظلم به مردم فلسطین نباشد هرگز کمتر از ان نیست.
اکنون دولت و مسئولین ایران باید به این سوال پاسخ دهند که اگر اشغال اول فلسطین توسط حضرت موسی و به دستور خداوند مورد تایید است چرا اشغال دوم آنها مورد تایید نیست و اگر اشغال دوم فلسطین محکوم است چرا اشغال اول آن‌ محکوم نیست؟
در هر صورت و جدا از بحثهای تاریخی و حقوقی اکنون یهودیان حداقل هفتاد سال است که ساکن سرزمین فلسطین شده اند و دولتی تاسیس کرده اند که دنیا آن را به رسمیت می شناسد و نظام ما هرگز نمی تواند و نباید خواهان نابودی آن دولت شود. زیرا اسرائیل یک واقعیت موجود و غیر قابل تغییر است و نابودی ان نه ممکن است و نه معقول. و لذا دولت و نظام ایران باید هر چه زودتر از این خواست غیر منطقی خود صرفنظر کنند و دولت اسرائیل را در چارچوب قطعنامه های سازما‌ ملل و مرزهای سال ۱۹۶۷ به صورت مشروط به رسمیت بشناسند.
و این اقدام عاقلانه هرگز به معنی به رسمیت شناختن توسعه طلبی و اشغالگری و نژاد پرستی دولت اسراییل و به رسمیت شناختن قدس بعنوان پایتخت این دولت و تایید شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی پس از سال ۱۹۶۷ نیست.
وقتی مردم فلسطین خود اسراییل را به رسمیت می شناسند ادعای ما برای نابودی اسرائیل یک ادعای مسخره و بیخود است که تنها ملت ما را هدف یک توطئه جهانی قرار داده است. اگر دولت ایران هر چه زودتر دست از این ادعای واهی برندارد در واقع این دولت و ملت ایران است که بزودی از روی نقشه جغرافیا محو خواهد شد نه دولت و ملت اسرائیل.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “وقتی مردم فلسطین خود اسراییل را به رسمیت می شناسند ادعای ما برای نابودی اسرائیل یک ادعای تسمخر آمیز است

Comments are closed.