جینگیلی و فینگیلی ، روز قدس در ایران به آخر خط رسید

 

میثم بازیاری

 

حماسه ای که روز گذشته با نیامدن ۸۵ درصد از مردم به راهپیمایی روز قدس

وتحریم این روز از طرف اکثریت جامعه ،

حواشی ایجاد شده برای رئیس سازمان انرژی اتمی ،

شکل گرفت،

خط پایانی است بر روزهای مناسبتی و فرمایشی.

حضور حداکثر ده ملیون نفر در این راهپیمایی در کل کشور

که اکثریت قریب به اتفاق آنان از حامیان رهبر ایران و سپاه و اصولگرایان تندرو را تشکیل می دهد ،

حاوی یک پیام مهم و روشن از طرف مردم ایران به دنیا می باشد.

هفتاد ملیون ایرانی با تحریم روز قدس به سران نظام و دنیا اعلام نمودند که

ما خواهان هیچ جنگ و درگیری در منطقه و جهان نمی باشیم.

مردم ایران با شرکت نکردن در راهپیمایی روز قدس حساب خود را به صورت روشن و واضح از حاکمان جدا کردند .

مردم ایران با تحریم روز قدس فریاد زدند که ما خواهان صلح و امنیت و آرامش در تمام دنیا هستیم.

مردم ایران با اشغالگری و سیاست های قلدر مآبانه اسرائیل بی شک مخالفند

اما قطعا تعیین سرنوشت و تصمیم گیری و سیاستگذاری در خصوص چگونگی مقابله با این رژیم از سوی مردم فلسطین بایستی مشخص شود

نه با دیکته کردن سیاست های اعلام شده از سوی حاکمان ایران همراه با برخی از ماجراجویی ها در منطقه

شعارهای سرداده شده در روز قدس

و جینگیلی و فینگیلی گفتن دلواپسان از تریبون های روز قدس

حاوی این پیام مهم بود که

روز قدس در ایران به آخر خط رسیده

و دلواپسان توانستند فاتحه روز قدس را بخوانند.

و حلوایش را نیز بخورند.

بدون شک بعد از این روز قدس فقط یک روز ثبت شده در تقویم ایران است.

بدون هیچ پیام و دستاوردی.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما