منشور خامنه ای / بی نام

منم خامنه ای،

سایه خدا بر روی زمین، رهبر ایران، غزه، لبنان ،عراق، سوریه و چهار گوشه جهان،

نایب امام زمان، ولی امر مسلمین، ولی مطلق فقیه، ولی امر مسلمین جهان، رهبر و فرمانروای جهان اسلام، فرمانده سپاه مسلمین،

من سپاه مسلمین را فرمان دادم تا در سوریه، عراق و لبنان بر کفار بتازند و بر دهان دشمنان مشت بکوبند،

من فرمان دادم تا دشمنان را بصورت زنجیره ای به قتل برسانند،

به فرمان من بر اتم مسلط شدیم،

به فرمان من بر موشک مسلط شدیم، و شهرهای موشکی بسیار بپا کردیم،

ما احمدی نژاد با هاله نور، که نظرش به نظر من نزدیک تر بود را بر مردم مسلط کردیم، آنگونه که تقدیر بود، تا عدل و داد را در کشور بگستراند،
من سعید طوسی، سعید مرتضوی، جنتی و رئیسی را از نزدیکان خود قرار دادم و ایشان را تکریم کردم تا خدا از ما راضی باشد،

من بزرگترین و گرانترین قبر جهان را برای آیت الله خمینی ساختم، آنگونه که در شان این رهبر بزرگ بود، ما قبرستان ها را آباد کردیم،

ما زندانها را تبدیل به دانشگاه کردیم، به همین منظور ما در کشور کهریزک ها ساختیم تا با روش های مدرن مخالفین را هر چه سریعتر مسلمان کنیم،

ما مداحی و شیادی را در کشور ترویج دادیم،

ما نرمش قهرمانانه را پیشه خود ساختیم، در در برابر دشمنان نرمش نمائیم،

بزرگترین تحریم ها در زمان ولایت من اتفاق افتاد و در برابر آن سر فرود نیاوردیم،

در زمان ولایت من، اجازه ندادیم که دشمنان ولایت حتی یک تظاهرات ساده برگزار کنند،

ما زنان را با اجرای حجاب اجباری، خانه نشین کردن و اجرای گشت ارشاد به مقام انسانیت رسانیدیم، آنگونه که در شان آنها بود،

ما در همه جا چوبه های دار برقرار کردیم و دشمنان را به دار کشیدیم،

………