تفاوت یهودیان آمریکا و شهروندان اسرائیل

 

علی افشاری

 

یکى از تصورات غلط مشهور در جامعه ایران،

یکسان دانستن کل یهودى هاى آمریکایی با جمهورى خواهان افراطى و دولت اسرائیل است،

در حالى که اکثریت جامعه یهودیان آمریکا دموکرات بوده و اختلاف نظر زیادى با دولت اسرائیل دارند

و دیدگاه هاى سیاسى شان با مردم اسرائیل از تفاوت هاى چشمگیرى برخوردار است.

موسسه لابیستى آیپک تنها یکى از موسسات یهودى در جامعه آمریکا است

که به لحاظ سازمان یافتگى و قدرت مالى و سیاسى برجستگى دارد

اما در جامعه یهودیان آمریکا محبوبیت و مقبولیت بالایى نداشته و مخالفان پرشوری دارد.

اخیرا کمیته یهودیان آمریکا اى جى سى نظر سنجى انجام داده است

که نشانگر تفاوت بین نگرش یهودیان آمریکا و اسرائیل به عنوان بزرگ ترین جوامع یهودى دنیا است.

در حالى که ٧٧ درصد اسرائیلى هایى که در نظر سنجى شرکت کردند،

سیاست ترامپ در مدیریت روابط با اسرائیل را مثبت ارزیابى کردند،

اما این آمار براى یهودیان آمریکا ٣۴ درصد هست .

٨۵ درصد اسرائیلى ها از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس پشتیبانى کردند ،

اما ۴۴ درصد یهودیان آمریکا با این تصمیم موافقت کرده اند.

در مورد نظر مثبت نسبت به تشکیل دولت مستقل فلسطینى ؛

درصد هاى مربوط به اسرائیل و آمریکا به ترتیب ۴۴ و ۵٩ درصد هستند.

توجه به این تفاوت اهمیت دارد.

یک نتیجه گیرى مهم از این نظر سنجى مخالفت بیش از ۵٠ درصد شهروندان اسرائیلى با تشکیل دولت مستقل فلسطینى است

که به لحاظ سیاسى و اجتماعى یکى از موانع صلح پایدار بین اسرائیل و فلسطین را بازتاب مى دهد.

اما نظر مثبت یهودیان آمریکا نشان مى دهد که دولت آمریکا نمى تواند نسبت به فلسطینى ها بى تفاوت باشد.

منبع : اى پى

نگام ؛ ناگفته های ایران ما