زمان رویارویایی با واقعیت های سخت است ؛ نیاز به اصلاحات بنیادین و تغییرات معنادار امروز بیش از هر زمان دیگر رخ می نمایاند

 

یدالله اسلامی

 

آن چه روشن است تنگناها و دشوارها به مرحله سخت وحساسی رسیده است .

همه کم و بیش نسبت به این دشوارها آگاهی داشته ولی برای برداشتن گام های عملی اراده ای شکل نگرفته است .

اگر چه تا همین جای کار هم فرصت های گران قیمتی از دست رفته است

و باز هم درحال از دست رفتن است .

کوبیدن برطبل شعار اگر چه پرطنین است ولی گوش های کمتری آهنگ این طبل ها را خوش می پندارند .

اصلاح طلبان نیز نمی توانند دیگر با کل گویی های رایج امیدی را دامن زده و گامی در راه حل مشکلات بردارند .

زمان رویارویایی با واقعیت های سخت است .

زمان گذر از انکار است .

ولحظه غلبه برتردید.

دیگر نمی توان با کلی گویی های رایج و وعده های غیر قابل اجرا امیدی را دامن زد .

اصلاحات بنیادین و تغییرات معنادار امروز بیش از هر زمان دیگر به عنوان نیازی برآورده نشده رخ می نماید.

وشگفت آن که زبان برخی برای بیان این نیاز روشن دچار لکنت است .

بیایید با واقعیت های تلخ وانکار ناپذیر با شهامت وجسارت رو به رو شویم.

وبیان خواسته های واقعی مردم را بدون لفافه به میدان گفتگو وارد کرده وخود نیز از پنهان گویی ودرهاله ابهام گویی به در آییم .

این سخن هم برای اصلاح طلبان وهم برای محافظه کاران

وهم برای همه کسانی است که به ایران وآینده این سرزمین می اندیشیند .

این سخن برای همه دست اندرکاران اداره کشور هم نیز هست

که آن چه را می دانند و می بینند به روشنی تفسیر و تعبیر کنند وموضع امر وفرمان ودستور را به کناری نهند .

ایران امروز نیازمند شهامت و شجاعت و درک و فهم واقعیت است .

این نیاز از پنهان کاری و لا پوشانی و ابهام و در تردید ماندن به دست نخواهد آمد

باید دراین باره نیز گفتگو کنیم .

زمان ما را ناچار به این گفتگو می کند .

زمان منتظر ما نخواهد ماند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “زمان رویارویایی با واقعیت های سخت است ؛ نیاز به اصلاحات بنیادین و تغییرات معنادار امروز بیش از هر زمان دیگر رخ می نمایاند

Comments are closed.