شایسته سالاری به مدل مرتضی حاجی/ جولان قالیبافی ها در همشهری!!!

سفید نیوز

با وجود اینکه بیشتر از یک سال از روی کار آمدن مرتضی حاجی پیرترین مدیر کشور به عنوان رئیس موسسه همشهری می گذرد

نیروهای جوان قالیباف در استان های مختلف که بیشترشان به عنوان روسای ستاد جوانان قالیباف یا اعضای جوان اصلی ستاد او فعال بودند همچنان به عنوان مدیران استانی این موسسه در حال فعالیت هستند.

با پیگیری های به عمل آمده از یکی از معاونان این موسسه چنین عنوان شد که آقای حاجی شخصا به دلیل آنچه اصل شایسته سالاری می دانند بنای تغییر مدیران استانی را ندارند.

حال سوال این است که آیا فرزند مرتضی حاجی با همین اصل شایسته سالاری در همشهری استخدام شد یا پای یک ژن خوب در میان است؟

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما