تقویت شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان با چهره های موثر جدید همراه با حفظ سرمایه های گذشته

علیرضا کفشکنان

آقای احسان محرابی در توییتی نوشته اند :

عبدالله نوری، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی از جمله چهره های احتمالی جوانان اصلاح طلب برای جایگزینی محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری هستند. اضافه شدن چهره هایی چون علیرضا رجایی و مولوی عبدالحمید به ترکیب شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان دیگر خواسته جوانان اصلاح طلب است.

اما به نظر من هر چند یقینا نقدهای زیادی به
عارف و موسوی لاری وارد است

و در ضرورت بهره گیری از چهره هایی مثل علیرضا رجایی و صفایی فراهانی و رمضان زاده هم کمترین تردیدی وجود ندارد

اما نباید طوری وانمود کرد که گویی این عزیزان تا کنون نبوده اند و بناست با ورودشان معجزه ای رخ دهد

از قضا برخی نقدها متوجه دوره ای است که همین دوستان در راس رهبری اصلاحات بوده اند

باید پیشنهاد به سمت تقویت شورا و سینرژی باشد
نه از دست دادن چهره هایی که به هر حال در ساختار قدرت حضور دارند !

باید پذیرفت سیاست های حاکم همه چیز را به بن بست رسانده و برای برون رفت نیازمند عزم ملی هستیم.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما