خاتمی کشتی نجات ایران است

راه سبز امید

شخص اول و دوم مملکت هر دو در دام یک طمع خام افتاده اند و این طمع مملکت را به سوی نابودی می برد.

اولی می خواهد رهبری آینده را خود تعیین و حتی الامکان موروثی کند.

و دومی می خواهد برای خود تثبیت کند.

از این رو هر کدام در پی زدن دیگری است.

در حالی که مردم هیچ کدام از این ها را نمی خواهند

و حتی الامکان می خواهند رهبری نباشد و یا حداقل خاتمی باشد.

برای نجات کشور از جنگ داخلی و توطیه خارجی هر سه طرف باید به یک نقطه مشترک و خواسته حداقلی برسند

و به نظر من خاتمی همان نقطه مشترک و کف مطالبات مردم است.

تنها او می تواند کشور را از دام توطئه ها و فتنه ها نجات دهد.

چون دلبستگی به قدرت نداشته و حسن نیت دارد.

خاتمی کشتی نجات ایران است

و ظرفیت و گنجایش لازم برای رهبری را دارد

اگر همه سوار بر کشتی او شویم نجات خواهیم یافت

وگرنه در گرداب توطئه های داخلی و خارجی غرق خواهیم شد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما