سفرهای گردشگری نه” زیارتی بله !!

یدالله اسلامی

درسخنان روز عید رهبری موضوع سفر های گردشگری مردم وسفرهای خارجی مورد توجه قرار گرفت .
این نکته درستی است ولی چرا مردم با این همه امکانات خداداد طبیعی برای گذرانیدن اوقات فراغت ترکیه و ارمنستان وگرجستان و دوبی را ترجیح می دهند ؟؟؟
امروز با این همه جاذبه و امکان نه تنها سهمی مناسب از گردشگری طبیعی گردشگران خارجی نداریم بلکه گردشگران داخلی نیز سفر به خارج از کشور را جایگزین سفر به کیش وقشم و … می کنند .
دلیل این کار بسیار ساده است . محدودیت و ممنوعیت ها وسخت گیرهای فرهنگی و تاکید بر پوشش اجباری و نداشتن امکان اسان برای بهره گیری از دریا و ساحل نکته ای است که همه آن را می دانند و همه آن را انکار می کنند ؟!
اگر همین تنگناهای ساده از میان برداشته شود . راه برای گردشگران داخلی برای سفر به کیش وقشم و …..باز می شود بلکه به گسترش گردشگری شهروندان سایر کشورها نیز منجر خواهد شد و در تامین منابع ارزی کشور سهم عمده ای ایفا خواهد شد .
ساحل بی نظیر کیش پذیرای گردشگران نیست . خانواده ها امکان استفاده از دریا را ندارند . سخت گیری پوشش امری عادی است .
مردم پول و هزینه صرف می کنند که چند روزی را بدون سخت گیری های رایج زندگی کنند. پوشش خود را انتخاب کنند . به کنسرت دلخواه خود بروند. با اعضای خانواده از امکانات تفریحی استفاده کنند .
ما به ناگزیر باید برای گردشگری داخلی تسهیلات فراوانی را آماده کنیم آنگاه مردم خود به خود سفرهای داخلی را جایگزین سفرهای گردشگری خارجی خواهندکرد .

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما