تو بگو مذاکره کننده کیست تا بگویم مذاکره بر سر چیست؟

راه سبز امید

ِ
اگر مذاکره کننده کسی مثل ابو موسی اشعری است با قاطعیت می توان گفت که این مذاکره در جهت خیانت به منافع ملی و توطئه براندازی دولت روحانی و روی کار آوردن دیکتاتوری نظامی است.

ولی اگر مذاکرات با تصمیم دولت و مذاکره کننده تیم ظریف باشد می توان اطمینان داشت که مذاکره در جهت منافع ملی است.

آنها که برجام را خیانت می دانند و با اقدامات مخرب خود بهانه خروج آمریکا از برجام را فراهم کردند

و از خروج آمریکا از برجام شادی می کنند و مانع تصویب الحاق ایران به اف ای تی اف در مجلس شدند

و پنهانی وارد مذاکره با آمریکا می شوند هرگز به فکر منافع ملی نیستند.

آنها برای بقای حاکمیت خود حتی حاضر به مذاکره بر سر تمامیت ارضی ایران و تن دادن به تجزیه کشور نیز هستند.

آنانکه بقای نظام اسد را مهمتر از حفظ خوزستان می دانند یقینا برای بقای نظام خود حاضر به تجزیه مناطق بیشتری از ایران هم هستند.

برای آنها حفظ ایران مهم نیست بقای خود در قدرت به هر قیمت مهم است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما