مذاکره با هر کشوری آری ؛ اما مذاکره پنهانی هرگز

 

راه سبز امید

 

شنیده می شود که در پس پرده مذاکراتی پنهانی بین نمایندگان حکومن با آمریکا و اسراییل برای پایان دادن به بازی موش و گربه در جریان است.

و علت وارد کردن کلماتی فکاهی مثل فینگیلی و جینگیلی و تام و جری به ادبیات سیاسی حاکمیتی تمهیدی برای جا انداختن این موضوع در نزد افکار عمومی جامعه جهت کاستن از سطح دشمنی ها است.

به دلیل هم سویی و تطابق کامل مواضع راست های افراطی و جنگ طلب و وطن فروش و جنایتکار در ایران

با دولت های راستگرا در آمریکا و اسراییل در جهت براندازی برجام

و حذف دولت روحانی

و فروپاشی وحدت ملی

و غارت منابع ملی

و تجزیه ایران

به بهای بقای حاکمیت ،

هر گونه مذاکره غیر علنی و غیر رسمی

به نمایندگی از سوی ایران با آمریکا و اسراییل

خارج از چارچوب دولت و وزارت خارجه

بی شک در جهت خیانت به منافع ملی

و تکرار یک کودتای ۲۸ مرداد دیگر تلقی می شود.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما