دخترک ، شاید تو صدای عایشه باشی زیر پیغمبر… / حسن مقیمی

ما در مملکتی زندگی می کنیم که به جای احقاق حق ، ظلم را در دستور کار خود قرار داده اند. تجاوز ، امری بدیهی و روزانه در جامعهِ ما بدل گشته است.سخن از تجاوز که به میان می آید به ناگه آدمی ذهنش سمت و سویی دگر میگیرد.
پیامبر اسلام و عایشه….
خود ارضایی با نوزاد و حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی….
تجاوز. تجاوز ، تجاوز ……
این معضل وصل به اکنون نیست شاید از صدر اسلام بوده باشد.اما رسانه ای برای فریاد این موضوع وجود نداشت.شروع توحش را شاید در آتنا به یاد داشته باشید اما نقطهِ آغار این نبوده است.

نقطه آغاز ی در میان نیست مگر با پیدایش انسان بر روی زمین که خوی حیوانی و درندگی اش بر عقل و تامل او غلبه کرده است. اکنون اگر روزنامه و خبرگزاری ها را بررسی کنید آمار تجاوزِ روزانه ، بند دل شما را پاره خواهد کرد که آخر چرا ایران ما و فرهنگ ما و تمدن ما فقط نامی ازش باقی مانده است .

شدیدا دگرگون خواهید شد که خواهران و مادران و فرزندان ما روزانه در این جامعه در تردد هستند و شاید به این فکر کنید که روزی خود ما طعمه گردیم و گذشته ی ما بند دل دیگر خوانندگان را پاره کند.
روزی (میری) گفت ما اکنون با پدیده ای روبرو هستیم که به چشمان بیننده زل میزند و دروغ میگوید.
اما اکنون این پدیده از پدیده بودن خود دست کشیده است و به امری عادی بدل گشته است که شعار انتخاباتی اصحاب قدرت گشته است.

بیان میکنند که با عاملان رسانه ای کردن این معضل برخورد قضایی خواهد شد.
به کجا چنین شتابان
باز هم هدف پاک نمودن صورت مسئله میباشد؟
به خود آیید.
آیا اگر ناموس شما بود باز چنین الفاظی بر زبان جاری میکردید.
شرم بر شما.
به دانش آموزان مدرسه معین دست درازی میشود و شما از خانواده ها میخواهید این امر رسانه ای نگردد تا مسبب ، آزادانه در جامعه بگردد.
به رئیس اورژانس استان میگویید چرا موضوع تجاوز به دخترک افغان را رسانه ای کردید شاید تجاوز با شیشه نوشابه صورت گرفته باشد .

شرم بر شما.

اگر دختر خودت هم بود چنین خواسته ای داشتی برای گرفتن رأی در دوره بعد یا اینکه سینه در مجلس چاک می دادی مردک؟….
حال به امام جمعه ایرانشهر میگویید چرا چنین و چنان.
مملکت را لجن برداشته است.به خود آیید.افکار بیماران جنسی همگان را تهدید میکند .خانواده من ،خانواده تو و خانواده تمام ایرانیانی که این مطلب را میخوانند.

سخن از امنیت میزنید به چه رویی
منت امنیت را هر بار بر سر ما میزنید به چه رویی؟