جریان برانداز داخلی و خارجی به مثابه دو لبه یک قیچی

 

راه سبز امید

 

دو چیز مسلم است:

یکی وجود جریان برانداز داخلی به ظاهر طرفدار نظام

که می خواهد به هر قیمت و با ناراضی کردن مردم و کشاندن آن ها به خیابانها با شعار مرگ بر روحانی دولت را ساقط کند

تا به اهداف تمامت خواهانه و جناحی و ارتجاعی و ضد ملی و غارتگرانه خود دست یابد.

دوم جریان برانداز خارجی

که برای رسیدن به قدرت می خواهد به هر قیمت نظام را ساقط کند

ولو به قیمت تجزیه و نابودی ایران

و سوریه ایی کردن ان و به راه انداختن جنگ داخلی.

این دو جریان در براندازی دولت و نابودی ملت ایران

به قیمت کسب قدرت و رسیدن به منافع نامشروع و کاسبکارانه سلطه طلبانه خود متفقند

و از هیچ کاری دریغ نمی کنند.

این دو جریان برانداز داخلی و خارجی مثل دو تیغه قیجی عمل می کنند

و اگرچه به ظاهر جهت حرکتشان در جهت مخالف یکدیگر است

اما بر حول یک محور می چرخند و یک هدف مشترک دارند.

یکی موشک می زند تا برجام را زیر سوال ببرد

و دیگری به بهانه پروژه موشکی از برجام خارج می شود.

یکی شعار رضا شاه روحت شاد می دهد

و دیگری جنازه رضا شاه را از قبر بیرون می کشد تا مردم را تحریک کند.

یکی تهدید به کودتای نظامی بر علیه دولت می کند

و دیگری تهدید به تهاجم نظامی خارجی برای سرنگونی نظام می کند.

با باخت تیم فوتبال ایران از اسپانیا و خشم و عصبانیت فوتبال دوستان افراطی ممکن است براندازان در صدد کشاندن مردم به خیابانها برای تحقق اهداف شوم خود باشند.

هشیار باشیم و بازیچه دست آن ها نشویم.

آن ها منتظر فرصتند.

و از هر فرصتی برای اجرای نقشه های شوم خود استفاده می کنند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما