روحانی یک دلواپسان صفر ؛ زنان به آزادی رسیدند

 

میثم بازیاری

 

شب گذشته تیم ملی فوتبال ایران نبردی جانانه با اسپانیا داشت.

نبردی که غرور ملی ما را افزایش داد

احساس سربلندی و شادی کردیم.

اما در گوشه ای از تهران نبرد دیگری در حال انجام بود

نبردی بین اعتدال و امید آزادی در مقابل تحجر و جهل و تندروی

دلواپسان از بیم حضور زنان در ورزشگاه آزادی هر کاری از دستشان آمد انجام دادند

اما روحانی این بار کوتاه نیامد

جنگید تا آزادی آزاد شود

روحانی در بازی دیشب دلواپسان را شکست داد.

شکستی که می تواند سرآغاز شکست های بیشتر برای دلواپسان و پیروزی و شادی برای مردم ایران باشد.

امید که این آزادی تداوم داشته باشد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما