آقای روحانی یک بار خواستی شد، بخواهی باز تکرار میشود

 

میثم بازیاری

 

ورود زنان به ورزشگاه آزادی با خواست و دستور آقای روحانی انجام شده است.

اتفاقی که قطعا دلواپسان با انجام آن مخالف بودند.

روحانی برای اولین بار پس از شروع دور دوم ریاست جمهوری مستقیما از اختیارات قانونی که دارد استفاده کرد

و دستور بازگشایی دربهای استادیوم آزادی و ورود زنان را برای تماشای بازی فوتبال صادر نمود.

اما نکته ای که در این میان قابل توجه می باشد این است که

چرا آقای روحانی تا به حال از اختیارات قانونی خود در رفع مشکلات جامعه و مردم استفاده ننموده است؟!

قطعا مردم برای رسیدن به حق و حقوقشان به بهترین شکل با دولت همکاری خواهند کرد.

آقای روحانی شما شرعا و قانونا باید پاسدار حقوق مردم باشید

و مردم را برای رسیدن به خواسته هایشان همراهی کنید.

یکبار خواستید شد،

لطفا باز تکرار کنید.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما