معاویه ها نمی میرند بلکه از حکومتی به حکومت دیگر تغییر شکل می دهند

سبز اندیش

معاویه نمی میرد !!!
یزید به خاک نرفته است !!!
عمروعاص جای دوری کوچ نکرده است !!!
حتی ابوموسی اشعری هم در قید حیات است و از بیت الحال ارتزاق می نماید. !!!
اگر معاویه ریش و پشم داشت؛اینها هم دارند!
اگر یزید پول دوست و هوس باز بود؛اینها هم!!!
اگر عمروعاص به مانند روباه حیله گر و مردم فریب بود؛اینها هم!!!
و اگر ابوموسی اشعری خشکه مقدس و ظاهر گرا و متحجر بود؛اینها هم!!!
هر چه کاوش میکنم و با خود کلنجار می روم تا آن چیزی که آنها را از اینها متمایز می نماید پیدا کنم،هرگز نتوانستم و نخواهم توانست.
معاویه نه شاخ داشت و نه دم!!!
یزید نه بال داشت و نه پر!!!
عمروعاص نه یال داشت و نه سم!!!
اما…
ابوموسی پیشانی پینه بسته داشت و زانو های تاول زده…
معاویه صفت ها همچنان زنده اند و در پوستینی جدید به دنبال چپاول هستند،به دنبال غارت مردم،به دنبال زر اندوزی و تفکرات منحط سرمایه داری!!!

آن مسئولی که در خانه دو هزار متری زندگی می کند،درد ما را نمی فهمد.
آن مسئولی که فرزند احمق و بی استعدادش در بهترین مدارس درس می خواند و بعنوان نخبه عازم کشور های مغرب زمین می شود، استعداد های فوق العاده جوانان فقیر این مرز و بوم را نمی بیند.
آن مسئولی که ماشین لوکس سوار می شود و خود و فرزندانش با پول بیت الحال بر امثال ما پز می دهند و فخر می فروشند، گرسنگی فقیران برایشان اهمیتی ندارد.
آن مسئولی که چنین صفت هایی دارد؛
از معاویه دروغگو تر!!!
از یزید دزد تر و خائن تر!!!
از عمروعاص حقه باز تر!!!
و از ابوموسی خر مقدس تر است!!!.

معاویه ها نه می میرند و نه از بین می روند،بلکه از یک صندلی به صندلی دیگر، از صندوقی به صندوق دیگر و از پستی به پست دیگر و ازشکلی به شکلی دیگر و از حکومتی به حکومتی دیگر تغییرمیکنند..!!!

نگام ، ناگفته های ایران ما