حسین سلمانپور ظهیر، تحت فشار شدید و شکنجه برای اعتراف گیری قرار دارد

 

میثم بازیاری

حسین سلمانپور ظهیر که در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۲ توسط نیروهای امنیتی در تهران ربوده شده

و به خانه های امن انتقال داده شده بود،

همچنان تحت فشار شدید و شکنجه برای اعتراف گیری قرار دارد.

به نقل از یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی،

که برای پیگیری سرنوشت حسین سلمانپور به دادسرای ویژه امنیت اوین مراجعه کرده بود،

مسئولان دادسرای اوین به ویژه بازپرسی شعبه ۷ آن دادسرا،

بازداشت بودن چنین شخصی را انکار میکنند؛

مسئولان دادسرای امنیت ( اوین ) در حالی این ادعا را مطرح میکنند که

شخص این زندانی در تماس چند دقیقه ای خود که پس از ۹ روز امکان آن را یافته بود،

از بازداشت بودن خود به اتهام ارتباط داشتن با یکی از سازمانهای برانداز نظام

بدستور بازپرس شعبه ۷ دادسرای اوین خبر داده بود

و اشاره کرده بود که در سلول انفرادی نگهداری میشود.

خاطرنشان میگردد که نحوه دستگیری حسین سلمانپور ظهیر در تهران

که خانواده نامبرده تا ۹ روز از سرنوشت او بیخبر بوده

و حتی گمان میبردند که فرزندشان به قتل رسیده باشد،

در سالهای اخیر مشاهده نگردیده بود

و چنین روشی برای بازداشت و تحت فشار قرار دادن شهروندان بدون اطلاع خانواده،

خاطرات سیاه دهه شصت را در ذهن تداعی مینماید.

همچنین عدم دسترسی به وکیل

و انکار مسئولان قضائی از بازداشت بودن این زندانی سیاسی در بندهای امنیتی،

از نکات دیگر اعمال ننگین دستگاه قضائی و امنیتی حاکمان در نقض حقوق شهروندی متهمان بشمار میاید.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما