گفتگوی نگام با ابراهیم ملکی ، فعال سیاسی / تبعیض جنسیتی علیه زنان ایران

نگام ، منصور راسخی _ متأسفانه چارچوب های مدونی در ارتباط با زنان در کشور نداریم، همچنین ارتباط سالم بین فردی در این باره وجود ندارد که طبق مصوباتی، تمام دستگاه های مقننه، مجریه و قضائیه خود را با آن مطابقت دهند. در بحث زنان در کشور، هر فردی بر اساس سلیقه شخصی خود وارد کار می شود و امکانات خود را در حوزه زن و خانواده به پیش می برد، همچنین صدا و سیما در تمام این سال ها با نظر و سلیقه شخصی خود با زن ایرانی برخورد کرده است.

 

پیرامون همین موضوع همکلام شدیم با آقای ابراهیم ملکی ، فعال سیاسی که در ادامه می خوانید :

 

نگام : چرا زنان در جامعه ایران با محدودیت مواجه هستند؟

در مقدمه باید بگویم که مرد ، صفت است از برای انسانها نه جنسیت. متاسفم که این صفت برای جنس مذکر به کارگرفته شده است. به نظر من این مردانگی را می توان دربسیاری از زنان کشورمان وزنان جوامع دیگر نیز به خوبی دید.

محدویت زنان درجهان ازجمله ایران ریشه در تاریخ ، فرهنگ ودین، ازجمله دین یهود دارد. زنان درایران مانند زنان اکثر ممالک ونقاط گیتی درگذشته محکوم اراده مردان بودند واختیاراتشان محدود بود. نجبا واشراف وطبقات بالا هریک دارای زنان زرخرید وغیر زر خرید واهدایی بودند. واقعیت تاریخی نشان می دهد که تاقبل از رنسانس دراغلب کشورهای جهان زنان درشمار اشخاص نبودند بلکه در ردیف کالا واشیاء بودند. همیشه ارث بودند نه وارث که در شرایط فعلی بعضی از این محدویت دربسیاری ازکشورهای متمدن ازجمله کشورهای اروپایی برداشته شده ودربعضی ازکشورها هنوز به قوت خود باقی است‌ ازجمله در ایران.
اعلامیه جهانی حقوق بشر خود گواه تلخی است بروجود تبعیض علیه نیمی ازافراد جامعه که درگذشته اعمال می شده است.
طبق بند۲۳اعلامیه حقوق بشر :هرفردفارغ ازجنسیت، ملیت، مذهب، دین وآئینش حق دارد ازکار،ازانتخاب آزادانه ،شرایط عادلانه ورضایت بخش برخوردار باشد وماده ۱۶ می گوید :هرزن ومرد رشیدی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیتی با یک دیگر ازدواج کنند،ودرمدت زناشویی وهنگام انحلال ،حقوق هردو مساوی است.

 

نگام : چرا بانوان در ایران اجازه ورود به ورزشگاهها را ندارند ؟

به نظر من ورود زنان در ورزشگاهها هیچ مانعی ندارد ولی باید این سوال را ازکسانی پرسید که مخالف ورود بانوان به ورزشگاهها هستند.

 

نگام : تبعیض جنسیتی علیه زنان ایران از کجا ناشی شد ؟

برای پاسخ به سوال شما که مشخص شود تبعیض علیه زنان ریشه درکدام فکر ومذهب دارد به متنی از تورات اشاره می کنم ومی توانید خود قضاوت کنید:
زن یک بار فریب خورد .پس دیگر ساکت باشد وتعلیم ندهد و زن را اجازات نمی دهم که تعلیم دهد بلکه درسکوت بماند زیرا که آدم اول ساخته شد وبعد حوا. آدم فریب نخورد، زن فریب خورد(جامعه ۸. ۲۷ و۲۸)
سفرپیدایش. حکومت مرد بر زن مجازاتی است برای زنان
سفرپیدایش باب ۳مرد حلال خدا است و زن حلال مرد
افسیان ۲۲-۵ زن باید مطیع مرد باشد همانگونه که ما مطیع خدا هستیم  . ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را اطاعت می کنیدـ
وهمین طرز فکر است که به ادبیات ما نفوذ کرد وچنین می سرایند:
درجهان از زن وفا داری که دید
غیر مکاری وعیاری که دید
اگردراحکام نواهی باب هیجدهم کتاب اخبار ۲تورات ازآیه ۶تا آیه ۱۸راملاحظه کنید زن را مخلوقی می دانسته برزخ بین حیوان وانسان که فائده خلقت وی فقط تکثیرنسل وخدمت به مرد بوده و به یک نمونه دیگر از مردم یونان درباره زن اشاره می کنم تا روشن شود که تبعیض علیه زنان ریشه درکجا دارد:
یونانیان عموما زن را یک مخلوق فرومایه می پنداشتند که فایده وجودیش تنها خدمت به خانه وتکثیر نسل بوده است.

 

نگام : دلیل برتری حقوق مردان نسبت به زنان در ایران چیست؟

هیچ دلیلی بر برتری مرد بر زن وجود ندارد. واین برتری جویی ناشی ازجهل وخامی وزیاده طلبی مردان ودر راس همه اینها حاکمان خودکامه وخود سر است چرا که زنان از پتانسیل قوی برخوردارند و می توانند حاکمان خودکامه وخودسر را ازقدرت به زیر کشیده وملت را علیه ظلم وستم برانگیزند، پس برای این پتانسیل قوی که در آنها وجود دارد همواره درطول تاریخ مورد تحقیر وسرزنش قرار گرفته اند وهمین هوچی گری ها وتحقیر ها بود که توانستند نیمی ازملت را ازحق مسلم خود محروم وخانه نشین کنند وراه را برای ظلم مضاعف سیاست مداران دیکاتور برسایر ملت هموار سازد. تاریخ صدساله ایران نشان می دهدکه زنان درانقلاب ۵۷ وانقلاب مشروطیت نقش تعیین کننده ای داشته اند که به نمونه ای از آن اشاره می کنم: دراسفندماه ۱۲۳۹ نزدیک غروب برابر با یک مارس ۱۸۶۱ هنگامی که کالسکه ناصرالدین شاه وهمراهانش از شکار جاجرود به تهران بازمی گشت، درنزدیک قصر سلطنتی با اجتماع چند هزار نفری زنان پایتخت مواجه شد که از قحطی وکمبودی نان شکایت داشتند ،کالسکه شاه با هزار زحمت توانست ازمحاصره مردم بگریزد ووارد قصر گردد اما همراهان شاه ازسوی زنان به سختی مورد ضرب وشتم قرار گرفتند واین رخداد کم مانده بود که به سرنگونی حکومت بینجامد که سرانجام کلانتر پیر تهران سبب گرانی نان معرفی شد واعدام گردید.
زنان بریتانیا درنهضت سافروجت پس از سالها مبارزه برای اولین بار درفوریه ۱۹۱۸به حق مسلم خود که تعیین سرنوشت است دست یابند ودرانتخابات شرکت نمودند.

 

نگام : چه تدابیری باید اندیشید تا زنان ایرانی به جایگاه اصلی خود در ایران دست پیدا کنند ؟

به نظر من زن یکی از دو رکن بشریت است، اناخلقناکم من ذکروانثی. تا این دو رکن استقلال خود را بدست نیاورند بشریت نمی تواند سیر تکاملی خود را به سرانجام رسانده وبه مقاصد اجتماعی خود برسد‌؛ ازاین رو
حق دادنی نیست بلکه گرفتنی است اگرزنان بخواهند به جایگاه واقعی خود که همان جایگاه انسانی است دست یابند باید دراین مسیر تلاش کنند. همانطوری که با تلاش خود به بعضی از حقوق خود رسیدند که تادیروز از آن محروم بودند، ازجمله حق رای. زنان ایران مثل سایر ممالک دیگر پس از سالها مبارزه برای اولین بار در۱۶مهر ۱۳۴۱ به حق خود که حق تعیین سرنوشت بود دست یافتند، نه تنها حق رای دارند بلکه امروز در مجلس نماینده ملت هستند وبراین باورم که زنان ما درآینده نزدیک به تمامی حقوق ازدست رفته خودش خواهد رسید.

 

نگام : جایگاه زنان در ایران کجاست ؟

جایگاه زنان ایران نسبت به بعضی از کشورهای عربی واسلامی ازجایگاه بهتری برخوردارند و بر این باورم که زنان کشور ما در آینده نزدیک به تمامی حقوق ازدست رفته خود خواهند رسید.