جناب رئیس جمهور قرار بود با مردم صادق باشید

 

سید محمد حسن مخبر

 

جناب رئیس جمهور

قرار بود با مردم صادق باشید.

قرار بود با مردم راحت سخن بگوئید.

اگر به هر دلیلی نمی توانید وضعیت را کنترل کنید،

مرد و مردانه بگوئید.

مردم شما را درک می کنند

و بیش از توانتان توقع نخواهند داشت

اما اگر مانند برخی رؤسای سلف بخواهید به شکلی مردم را بپیچانید

بدانید که با این سوء تدبیر ،

امید را نیز در بسیاری از مردم خواهید کشت.

اگر تا کنون زنده مانده باشد.

و شما خوب می دانید که معنای مردن «امید»

چه معنای ترسناکی می تواند باشد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما