یک بام و دو هوای دلواپسان در برخورد با اعتراض ها ؛ تظاهرات ضد دولت برحق اما ضد رهبری ناحق

 

اکبر گنجی

 

اصول گرایان و سرداران: تظاهرات ضد دولت حسن روحانی برحق و مردمی است، اما تظاهرات ضد رهبری و نظام کار مزدوران آمریکا و اسرائیل است.

اصول گرایان و سرداران تظاهرات ضد دولتی سازماندهی کرده و به راه می اندازند.

می گویند این ها مردم هستند

و دارای مطالبات برحق از حسن روحانی فاقد تدبیر و غرب گرایی هستند که آمریکا را “کدخدای” اروپا و جهان می داند.

این نوع تظاهرات قانونی و مورد حمایت نظام است.

اما وقتی شعارها به سرعت به شعارهای ضد دیکتاتوری، ضد رهبری و ضد نظام تبدیل می شود،

این دیگر دشمن است که سوار تظاهرات اعتراضی برحق مردم در داخل نظام شده

و ما هم سریع جمعش کرده

و مخالفان رهبری و نظام را زندانی می سازیم.

ما پس از به راه انداختن تظاهرات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶

دولت روحانی را مجبور به پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان به مالباختگانی کردیم که

موسسات مالی مذهبی غیر مجاز خودمان پول هایشان را خورده بودند.

تظاهرات “بازاریان شکم سیر ثروتمند” را هم برای گرفتن میلیاردها دلار دیگر به راه انداختیم،

نه اینکه دیگران سوارش شوند و شعارهای ضد نظام سر دهند.

بازداشتشان کردیم و می کنیم.

اما اصول گرایان و سرداران بدانند که :

هرگاه تظاهرات ضد دولتی برپا کنند،

مردم هم به سرعت آن را به تظاهرات ضد نظام و رهبری تبدیل خواهند کرد.

تقسیم کار منصفانه ای است:

راه انداختن با شما،

جا انداختن با مخالفان نظام و رهبری.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما