راه حل کشور کدام است ؟ اصلاح اصلاحات به زبان ساده

 

یدالله اسلامی

اصلاحات چیست ؟

رفتار برخی اصلاح طلبان و بروز نارضایتی از این رفتارها سبب شده است که برخی به جای نقد اصلاح طلبان به رد و نفی اصلاحات بپردازند .

پرسش این است که جایگزین اصلاحات برای برون رفت از مشکلات جاری کشور چیست و کدام است ؟

برخی چاره را در براندازی و گروهی در محافظه کاری و ادامه وضع موجود می دانند .

آن ها که با وضع موجود موافقند اصلاح طلبان را نیز برانداز می دانند

و آن ها که براندازند اصلاح طلبان را همراه و همانند محافظه کاران می دانند.

اما اصلاح طلبان هم بر این باورند که محافظه کاران راه را بر براندازان هموار می کنند

و با بستن مسیر اصلاح سمت و سوی براندازان را گرفته اند . 

اصلاحات اما راه درست برای گذر از دشواری ها وتنگناهاست .

تفاوت بین اصلاحات و اصلاح طلبان هم به خوبی روشن است و بایستی به خوبی بازخوانی وبازنگری شود .

اصلاح در سیاست های داخلی وخارجی و منطقه ای و بین المللی و قواعد و مقررات امری لازم است

که بدون آن راه هر گونه رشد و توسعه و پیشرفت و حل مشکل از میان برداشته می شود . 

یعنی هم پذیرش سهم مردم در حاکمیت و تن دادن به انتخابات آزاد

که نمایندگان واقعی مردم درجایگاه تعیین سرنوشت وتصمیم گیری وتصمیم سازی قرار گیرند

و هم شفافیت که زمینه ویژه خواری و استفاده نادرست از قدرت و ثروت و موقعیت از میان برداشته شود

و هم دامن زدن به اندیشه صلح خواهی درجهان که فعالیت های ضد ایرانی از رمق و رونق بیافتد

و هم استفاده از فرهنگ وتوان ملی برای حل مشکلات و برون رفت از تنگناها

و هم به کار گیری توان ملی برای رشد و توسعه و ازمیان برداشتن نابرابری

و هم حاکمیت قانون بر روابط افراد ونهادها و سازمان ها و حاکمیت ومردم

و هم برخورد با نا برابری ها که اعتماد همگانی را بازسازی کند .

اگر کشور دچار مشکل است نخست شناخت درست مشکل

و آن گاه یافتن درست حل مشکل باید در دستور کار قرار گیرد .

آنها که نسخه براندازی می پیچند و سعی می کنند نا کار امدی برخی اصلاح طلبان را نشانه نادرستی اصلاحات به حساب آورند

به هزینه های سنگین ناشی از براندازی اندیشیده اند ؟؟

و اگر اندیشیده اند چرا نسخه ای زیان بار می نویسند وچرا نمی گویند هیچ کشور با براندازی وتغییرات انقلابی به ساحل امن توسعه و آرامش نرسیده است؟

ولی ایستادگی جریان محافظه کار و قدرت حاکم بر روندهای موجود هم به مردم این نکته را گوشزد می کند که اصلاحات شدنی نیست

و این بزرگترین هدیه برای براندازان است که از میان دلزدگان از اصلاح طلبی نیرو و توان برای خود فراهم کنند .

با همه اینها و درک همه این کاستی ها و دشواری راه باز هم کم هزینه ترین و پرسود ترین و آرام بخش ترین مسیر اصلاحات است

البته به مفهوم این نیست که اصلاحات نیاز به اصلاح ندارد .

بلکه اصلاح طلبان نیز لازم است با دور اندیشی و آینده نگری و زمان شناسی و درک واقعیت های سیاسی و اجتماعی و دگرگونی های منطقه ای و بین المللی

نسخه ای سازگار و روشن بی ابهام از اصلاحات برای حل مشکلات پایه ای کشور آرائه دهند

و برای دسترسی به آن از هیچ کوششی دریغ نکنند

اگر یک مسیر را هزار بار به همان گونه برویم که پیشتر رفته ایم

به همان نتیجه ای می رسیم که بارها رسیده ایم

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما