دستگیری تعدادی از مدافعان حرم در مشهد به اتهام جاسوسی

 

مهرداد شاکری

 

هر روز دارد دایره خودی ها در درنظام ایران تنگ تر میشود

و در دایره غیرخودی ها بزرگتر و وسیع تر میشود.

بدبینی و یاس و سوظن تمام ارکان نظام را فراگرفته.

عجیب نیست اگر میبینیم رهبر ایران از مدیران کشور میخواهد همچون مدیران دهه شصت خالص و ناب باشند.

فساد در همه جا رخنه کرده

نظام دارد هر روز گروه جدیدی را مورد حمله خود قرار میدهد.

اعضاء سپاه فاطمیون سپاه قدس

که بی شک از مظلومترین اقشار جامعه ایران محسوب میشوند

و از افغان های مقیم ایران تشکیل شده

نیز از گزند خودی و غیرخودی در نظام ایران مصون نماندند.

اخباری از مشهد مبنی بر دستگیری تعدادی از اعضای سپاه فاطمیون

به اتهام جاسوسی برای یکی از کشورهای متخاصم به گوش میرسد.

حدود ده نفر از اعضای فاطمیون

طی دو هفته گذشته به همین اتهام

توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده اند.

افرادی که حتی برادرانشان را هم در سوریه از دست داده اند

و از خانواده شهدای فاطمیون محسوب میشوند.

سپاه برای سرپوش گذاشتن به خیانت سرداران خود

اینبار دارد فاطمیون را قربانی میکند.

جنگجویان غریبی که بازیچه ماجراجویی های سپاه در منطقه میشوند.

گویا تاریخ مصرف آنان تمام شده

وای به حال نظامی که اینگونه خون سربازان بیگناه خود را بر زمین میریزد.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما