برای مبارزه با فساد و رانت خواری اول برادر حسن روحانی و برادر اسحاق جهانگیری را محاکمه و زندانی کنید

اکبر گنجی

مبارزه با فساد و رانت خواری نیازمند شجاعت و اصلاحات ساختاری است.
وقتی نزدیکترین افراد خانواده مسئولی دارای پرونده قطور فساد و رانت خواری باشد،
از او نمی توان انتظار داشت که به جنگ فساد و رانت خواری رفته
و مسئولیت تحول ساختاری در این موارد را بر عهده گیرد.
حسن روحانی و اسحاق جهانگیری وقتی قادر خواهند شد که در برابر فساد و رانت خواری سپاه ، قوه قضائیه و کلیه نهادهای انتصابی بایستند،
که کارنامه شخصی و خانوادگی شان کاملا پاک باشد.
اگر واقعا به مبارزه با فساد و رانت خواری اعتقاد دارند،
باید به طور علنی خواهان محاکمه علنی و سریع برادران خود شوند
و آنان را زندانی سازند
تا مردم باور کنند که قصدی جدی برای این هدف وجود دارد
و مردم امیدوار شوند که بدون تبعیض با فساد و رانت خواری ساختاری برخورد خواهد شد.
حسین فریدون و مهدی جهانگیری را سریع زندانی کنید
تا راه مبارزه با زمین خواران و دزدانی چون قالیباف و جواد لاریجانی، و… گشوده شود.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما