شعر سیاسی : “حزب باد” / شروین سلیمانی

همجهت با باد باشی روزگارت بهتر است
حال و مالَت رو به راه و کار و بارَت بهتر است

جُفت شش می آوری در سایه ی هر دولتی
فوت و فنِ چرخش و تاسِ قمارت بهتر است!

این طرف با نانِ جو حفظ شعائر میکنی
آن طرف با آبجوخواری ویارت بهتر است!

شرط می بندم اگر الان زمانِ شاه بود
خلق می دیدند از گوگوش کارت بهتر است!

آپشنی داری که همرنگ محیطت می کند
از سمندر هم توان اِستِتارت بهتر است!

کاسه لیسان پیش تو باید بیاندازند لُنگ
چونکه صاحبْ سَبْکی و جنسِ تغارت بهتر است

هر بلایی می شود نازل، قِسِر دَر می روی
از خدای ما یقین پروردگارت بهتر است!

چون خلافی هم کنی فوراً “الف-نون” میشوی
در دهان شهر، اسم مستعارت بهتر است!

بَعدِ مرگت هم به پاس خدمتی که کرده ای
از مشاهیرِ وطن سنگ مزارت بهتر است..