سه بحران ایران

 

راه سبز امید

 

اکنون اصلی ترین مشکل ایران آب است.

و بعد از آن تحریم ها

و بعد از آن فساد ساختاری.

اینها سه مشکل اساسی ایران در حال حاضر است

و نظام استبداد عامل اصلی همه این بحران ها است.

تحریم ها باعث تشدید دو بحران دیگر نیز می شود.

چون از یک طرف دست دولت برای بهره گیری از همکاری های خارجی و دسترسی به منابع مالی برای حل مشکل آب را می بندد

و از سوی دیگر دست کاسبان تحریم برای غارت منابع ملی و تصاحب قسمتی از درامد نفت را می گشاید.

اگر قرار است دولت ترمیم کابینه کند.

حتما یکی از وزرای راه و نفت و کشاورزی مشمول این ترمیم خواهند بود.

ای کاش رئیس جمهور بجای آقای اردکانیان کس دیگری را در منصب وزارت نیرو می گذاشت.

او اگرچه فردی متخصص و شایسته است

اما قدرت و جرات تصمیم‌گیری در شرایط بحران را ندارد.

او شاید فکر می کند اینجا آلمان است.

او حتی یک قرار داد تاسیس آب شیرین کن در این وضعیت بحران آب نبسته است.

در حالی که در حال حاضر این بهترین و فوری ترین گزینه برای حل مشکل آب حداقل در جنوب و شرق و مرکز ایران است.

اگر قرار است زنگنه تعویض شود او بهترین گزینه برای تصدی منصب وزارت نیروست.

چون او قبلا هم در این منصب بوده است.

شاید او بتواند برای حل مشکل آب راهی پیدا کند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما