خرمشهر را خامنه ای ویران کرد

 

 

میثم بازیاری

 

حاکمیت و در راس آن سید علی خامنه ای به خوبی از اوضاع کنونی کشور با خبرند

میدانند که کارد به استخوان مردم رسیده

می دانند که این مردم جز جانشان دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند

حال و روز کشور و مردم خراب تر از آن است که بشود انکارش کرد

اما

خامنه ای و مواجب بگیران مزدورش به جای رسیدگی به دردهای مردم راهی آسان تر را انتخاب کرده اند

خامنه ای در سخنرانی چند روز قبلش حجت را بر همه تمام کرد

معترضان را عامل حکومت های خارجی و گروه های مخالف با نظام اعلام کرد

با حکمی حکومتی دستور قتل عام و ریشه کن کردن معترضان و مخالفان را صادر کرد.

دست مزدورانش را برای سرکوب مردم کاملا بازگذاشت

آنان هر فریادی را در گلو خفه خواهند کرد

اما کیست که از یاد ببرد حال و روز ایران نگون بخت و خرم شهر ویران حاصل ۳۰ سال زمامداری جاهلانه و ظالمانه خامنه ای است و بس

کیست که نداند ایران و خوزستان و خرمشهر در زیر چکمه های استبداد دینی خامنه ای له شده است‌

کیست که نداند خامنه ای خدای ویرانی و خونریزی است

کیست که نداند او با شیطان قرابتی دیرینه دارد

کیست که نداند باید کاری کرد…

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما