هم صندوق رای – هم پست برق – هم میز مذاکره سندیکا

 

سعید برزین

 

مبارزه برای جامعه‌ای آزادتر و قانونمندتر باید در چند زمین دنبال شود.

هیچ صحنه‌ای مطلق نیست.

باید از همه آنها استفاده کرد.

مبارزه انتخاباتی، مبارزه سندیکایی و مبارزه مسالمت آمیز مدنی.

مبارزه انتخاباتی شاید در صدر است هر چند که انتخابات کاملا آزاد و عادلانه نیستند.

ترک صحنه انتخابات به نفع نیروهای افراطی دست راستی است

و میتواند اوضاع را برای چند سال کاملا بدست آنها بدهد.

در اینجا باید برای رفع نظارت استصوابی فعالیت کرد.

جنبش کارگری و سندیکایی هم اهمیت فراوان دارد.

گسترده شدن سازماندهی کارگران قدم بزرگی در مهار خودکامگی حکومت و بازار کار است.

اینجا آزادی فعالیت صنفی و مذاکره با کارفرما و دولت محور است.

در همین جهت، حرکت‌های مسالمت آمیز و از جمله حرکت زنان است

و حق آنها در پوشش، طلاق و حقوق برابر.

سرنوشت سیاسی ما در چند صحنه متفاوت تعیین خواهد شد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما