شما بگویید کدام ارگان آلوده نیست؟

 

میثم بازیاری

 

هر روز اخبار بسیاری از فسادگسترده در ارگان های حکومتی و دولتی به گوش میرسد

فساد در تمامی دستگاهها نهادینه شده

دیگر گذشت آن زمانی که مفسدان ترس از برملا شدن فسادهایشان و از بین رفتن آبرویشان داشتند.

امروز در بین مسولین حکومتی مفسد بودن به نوعی نشانه موفقیت و راهی است برای رسیدن به مناصب بالاتر.

خون مردم از این همه فساد به جوش آماده

هر روز منتظر شنیدن اخبار بیشتری از فسادهای گسترده در ارگانهای حکومتی و دولتی هستند.

فسادهای گسترده دارد کشور را به فروپاشی نزدیک می کند.

هیچ روزنه امیدی در این سیستم فاسد وجود ندارد.

مردم همه خواهان یک سیستم پاک و شفاف و بدور از هرگونی فسادی هستند.

مردم در تاریکی مطلق به دنبال کمی روشنایی هستند.

قصدمان سیاه نمایی نیست.

این ها همه دردهای مشترک من و شماست

دردهایی که دارد از پا درمان می آورد.

بدبین نیستم لطفا شما بگویید:

کدام ارگان آلوده نیست؟؟؟!!!!

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما