آقای احمدی نژاد کدام صبح ؟ شما که قرار است تیرخلاص بزنید

 

مهرداد شاکری

 

این روزها محموداحمدی نژاد مدام از نزدیک بودن صبح میگوید

اسفندیار رحیم مشایی را خطاب قرار داده و از در راه بودن صبح می گوید

کاش حرف های احمدی نژاد واقعی بود و صبح صادقی در راه بود

چرا که مردم و وطنم سخت به طلوع یک صبح واقعی نیاز دارند…

اما صرفا جهت یادآوری و ثبت در تاریخ این مطلب را مینویسم

آقای احمدی نژاد کودتای ۸۸ به نفع خودتان را که بخاطر دارید؟

یادتان که نرفته مشایی را مسئول پاکسازی نیروهای مخالف با خودتان با اختیارات فراقانونی به طور محرمانه برجان و مال و ناموس مردم ایران امیر کردید؟

دانشگاه دفاع ملی را که خوب به خاطر دارید ؟

جلسات محرمانه شما و تیم پشتیبان شما برای یک پاکسازی کامل سیاسی را که یادتان نرفته؟

یادتان که هست اخوی مرحومتان با این طرح شما مخالف بود؟

یادتان نرفته که تعدادی از اعضا سازمان اطلاعات سپاه که هویتشان بین خودتان و آقای رحیم مشایی محفوظ است را دارید تا امروز پشتیبانی مالی میکنید و نگه اشان داشته اید برای روزی که به گفته خود شما قرار است شما اولین تیرخلاص را بزنید و یارانتان خیلی ها را به خاک و خون بکشند.

یقینا همه اینها یادتان هست

پس لطفا بهتر است ساکت شوید

آن صبحی که شما میگویید هرگز از راه نخواهد آمد…

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما