تخیلات ما درباره آمریکا و اروپا!

 

حمید خوشایند

 

بارها گفته ایم و نوشته ایم که اروپا نمی تواند سیاستی مستقل از آمریکا داشته باشد

چرا که پس از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی رشد

و توسعه خویش را مدیون آمریکا هستند.

به قول دکتر محمود سریع القلم جدا کردن اروپا از آمریکا تخیل دستگاه دیپلماسی است.

شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران اروپایی در مواجهه با ایران و آمریکا،

آمریکا را انتخاب می کنند.

اینکه تصور شود بین آمریکا و اروپا در اثر مسائلی که اخیرا به وجود آمده،

شکاف ایجاد شده است

و از این شکاف می توان بهره برداری کرد،

تصور باطلی است.

برای اثبات این ادعا تنها کافیست

گوشه ای از کیفیت، کمیت و روندهای روابط و تعاملاتی که اروپا با آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تاکنون داشته است مطالعه شود.

هیچکس مخالف تعامل با دنیا نیست

ولی برای رشد و پیشرفت و برون از مشکلات باید قدرت داخلی را مستحکم کرد.

هم ظرفیت آن را داریم و هم بسترهای مناسب برای به بار نشستن ظرفیت های موجود را.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما